Avís Legal

I. OBJECTE

Les presents condicions legals són establertes amb la finalitat de determinar els criteris i condicions d’ús de la pàgina web: siriquantum.com.

Dades del Titular:

Segons l’establert en la Llei de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic LSSICE 34/2002, ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM, posa a disposició les dades del titular de la present pàgina web: ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM, amb CIF: G66912825, i amb Domicili a: Carrer Bilbao nº 60 baixos local, 08005 Barcelona. Correu electrònic: info@siriquantum.com.

L’ingrés i ús d’aquesta pàgina web, li atribueix al navegant la condició d’usuari, la qual cosa implica que accepta les condicions del present Avís Legal en la versió publicada al moment en què ell accedeixi a la mateixa. ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM es reserva el dret de modificar, suprimir o modificar el servei o qualsevol tipus d’informació que apareix en el situat web, sense cap obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes variacions, per tant recomanem llegir el present avís legal cada vegada que accedeixi a la web.

II. POLÍTICA D’ENLLAÇOS:

ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM únicament es fa responsable de la informació, dades, i imatges emmagatzemades en els seus servidors i presents a la pàgina web siriquantum.com. ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM no es responsabilitza dels continguts externs que pogués posar a la disposició dels seus usuaris, ni del dany o perjudici que puguin ocasionar o la seva veracitat a terceres persones, ni dels continguts als quals s’accedeixen encara indirectament a través d’enllaços a altres llocs web des del present lloc web.

III.COOKIES
L’acceptació de la instal·lació de cookies és voluntària, l’usuari haurà de bloquejar-les o sortir de la pàgina abans de la seva instal·lació, la quin serà passat un temps prudencial després del seu accés a la web.

IV. OBLIGACIONS DE L’USUARI
En ingressar i fer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament les següents condicions generals:
a) L’usuari no podrà utilitzar la informació aquí continguda, ni el disseny, ni el seu contingut gràfic sense l’autorització del titular d’aquest. En cas contrari estaria faltant als drets de propietat intel·lectual i industrial.
b) L’usuari es farà responsable de la veracitat de les dades que subministri.

V. RESPONSABILITAT
ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM, ha establert i implantat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari de tal manera que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l’article 9 LOPD i en el Reial decret 1720/07, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter persona.

VIII. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Seran aplicables les normes de l’Ordenament jurídic espanyol. En cas de controvèrsia entre les parts, ambdues, amb renúncia expressa al seu propi fur se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.
Protecció de Dades:

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem el titular de les dades que els aportats a través de la pàgina formaran part dels fitxers titularitat de l’ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM i que en facilitar-los està autoritzant expressament el seu tractament. La finalitat del tractament és atendre i resoldre les sol·licituds de consulta que ens remeti, així com informar-lo dels nous productes o altres serveis oferts.
D’igual forma, seran inclosos les dades que es poguessin generar mitjançant la relació comercial que s’estableixi o es pogués establir.

ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM no realitzarà cap cessió total o parcial d’aquestes dades ni les utilitzarà per a altres finalitats, que no siguin descrites anteriorment.
El titular de les dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació dirigint-se a:

ASSOCIACIÓ SIRI QUÀNTUM, Carrer Bilbao, 60, local planta baixa, 08005 de Barcelona o en el correu electrònic: info@siriquantum.com.

L’usuari reconeix expressament la titularitat i la veracitat de les dades subministrades.